Missie: Stichting ‘Nazorg Longkanker: Samen Sterk’ zet zich in voor het verbeteren van de nazorg voor patiënten met longkanker of mesothelioom en hun mantelzorgers door:

 • Overbruggen van onzekerheden door professionele begeleiding.
 • Focus op existentiële, psychologische, medische en juridische ondersteuning.
 • Advisering over lopende en nieuwe onderzoeken.
 • Het ondersteunen van patiëntenverenigingen.

Visie: Wij richten ons voornamelijk op:

Bereikbaarheid:

 • Streven naar goede bereikbaarheid met focus op behoeften van patiënten en mantelzorgers.
 • Laagdrempelige toegang tot niet-acuut gerelateerde zorgvragen.

Kwaliteit:

 • Leveren van hoogwaardige zorg, inclusief psychologische en juridische ondersteuning.
 • Verbetering van dienstverlening door professionele en innovatieve ontwikkeling.

Web-based Hulp:

 • Creëren van een virtuele omgeving voor eenvoudige communicatie met ons.
 • Het gebruik van webinars, online resources en gepersonaliseerde ondersteuning via virtuele kanalen.

In deze visie omarmen we een toekomst waarin onze stichting niet alleen kwalitatieve zorg levert, maar ook een bron van kracht en verbondenheid vormt voor degenen die het nodig hebben. Samen bouwen we aan een gemeenschap waar zorg niet beperkt is tot fysieke grenzen, maar zich uitstrekt tot de digitale wereld, en waar iedereen zich ondersteund en begrepen voelt.

Organisatie:
De stichting is zelfstandig en heeft één bezoldigd manager en een aantal parttime medewerkers, een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en vrijwilligers.

Raad van Bestuur:
Voorzitter:                 Dhr Prof Dr P (Paul) Baas
Penningmeester:      Mw ER (Liset) Deelder
Secretaris:                 Dhr Prof. Dr. JJC (Sjaak) Neefjes
Lid:                              Dhr MCTM (Marc) Pos
De leden van het bestuur zetten zich belangeloos in voor de stichting.

Contact en overige informatie
RSIN-nummer (ANBI) Stichting Nazorg (Long)kanker: Samen Sterk 866020676
KvK: 92361080
info@nazorg-longkanker.nl

Achtergrond:
In de nasleep van recente bezuinigingen in de gezondheidszorg staat de nazorg voor patiënten, met name buiten de muren van het ziekenhuis, onder druk. Een toename van de kankerincidentie, aangewakkerd door de vergrijzing van de bevolking, heeft een groeiende vraag naar behandelopties tot gevolg. Heden ten dage leidt het uitgebreide therapeutisch arsenaal (zoals immuno- en doelgerichte therapie) tot meer complexe zorg en behandelingsopties. Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in een overbelasting van ziekenhuizen en met een toenemende uittreding van verplegend personeel, is de bereikbaarheid van essentiële zorg steeds meer onder druk komt te staan.

Het complexe karakter van moderne behandelmethoden heeft ook geleid tot een stijging in vragen van zowel patiënten als hun mantelzorgers. In een tijd waarin de kosten stijgen en budgetten krimpen, is het noodzakelijk om innovatieve benaderingen te omarmen om de nazorg te optimaliseren. Hierdoor ontstaat er een sterke wens om buiten het ziekenhuis een bredere ondersteuning te bieden. Zodoende kunnen we niet alleen de primaire zorg ontlasten maar ook de kwaliteit van leven voor patiënten verbeteren.

De stichting Nazorg Longkanker: Samen Sterk verkent de mogelijkheden van een uitgebreide benadering voor nazorg, gericht op het beantwoorden van vragen en het bieden van ondersteuning aan patiënten en hun mantelzorgers. Een dergelijke aanpak, waarbij acute zorg en therapie-gerelateerde handelingen in het ziekenhuis blijven, heeft niet alleen het potentieel om de kwaliteit van leven te verbeteren, maar ook om de kosten te verminderen door het voorkomen van onnodige opnames en presentaties in ziekenhuizen. Samen streven we naar een evenwicht tussen effectieve zorgverlening, verbeterde bereikbaarheid en een verhoogde levenskwaliteit voor hen die getroffen zijn door kanker.

Activiteiten 2024
In mei 2024 is de lancering van de stichting gepland waarbij uit donateurs en andere activiteiten een bedrag tussen de 500k en 1M euro op te halen.
Onze inzet zal zich richten op het krijgen van gelden van de nationale subsidie gevers waaronder KWF, Vriendenloterij etc.  Het verkrijgen van lange termijn donateurs is van groot belang voor de continuïteit van de stichting haar doelen.

Puntsgewijs overzicht van de acties

 1. Lancering van de stichting
  • Planning 11 mei 2024
  • Introductie video’s
 2. RvT informeren en bijeenkomsten regelen
 3. Openen ANBI rekening bij ABN/AMRO
  • Assurantie kantoor wordt geregeld
 4. Organiseren en revitaliseren van de AsbestSlachtofferVereniging
 5. Overleg met de vereniging Longkanker Nederland voor samenwerking
 6. Aanstellen/benaderen van:
  • Een manager/directeur
  • Secretariële ondersteuning
  • Verpleegkundig Specialisten
  • Psychologische ondersteuning
  • Juridische adviseur
 7. Opzetten web-based informatiesysteem voor:
  • FAQ
  • Informatie voorziening medisch ontwikkelingen
 8. Contacten leggen met subsidiegevers via PR afdeling
 9. Ondersteunen van doelen zoals rookstop en awareness

Financiële verantwoording

Stichting Nazorg Longkanker: Samen Sterk heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van derden. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door o.a. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Het vermogen van de Stichting wordt door de Stichting beheerd. Jaarlijks zal de Stichting een door de Raad van Toezicht goedgekeurde jaarrekening publiceren. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2024. 

Tevens vraagt de (jaarlijkse) begroting, zoals opgesteld door het Bestuur, om goedkeuring van de Raad van Toezicht, zoals het Bestuur ook ten minste eenmaal per jaar de RvT op de hoogte stelt van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. We zullen de bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners actief onderhouden en daarnaast nieuwe contacten/relaties en donateurs werven. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en social media, maar ook het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.